PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING LELYSTAD-DRONTEN Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059082. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 3 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten verwerkt (mogelijk) hierna genoemde 

persoonsgegevens van u indien u: 

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten; b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten (zoals een 

abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 

1.2 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 

a. voorletters en naam; b. geboortedatum; c. adres; d. e-mailadres; e. telefoonnummer; f. leeftijd; g. geslacht; h. rekeningnummer(s); i. het lidmaatschap(snummer) van Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten; j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); k. browsercookies. 

1.3 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten kan deze gegevens gebruiken om: 

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; 

• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 

• voorlichting (informatievoorziening); 

• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); 

• handhaving. 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten via telefoonnummer 06 – 21222491 of per e-mail: secretarishvld@gmail.com voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt; 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt; 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland. 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1.1 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in 

deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 3.1.2 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten treft adequate technische en organisatorische 

maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

4. DERDEN 

4.1.1 Hengelsportvereniging L:elystad-Dronten kan uw gegevens aan de volgende derden 

verstrekken: 

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent; 

• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is; 

• Vrijwilligers van de Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten (voor de uitvoering van de dienstverlening); 

• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 

4.1.2 Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

5. WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 

Lelystad, mei 2018